Friday, June 12, 2009

TAGALOG---Gamitin mo ang iyong wika!

Ah, dapat nga palang Tagalog ang gamitin kong wika para sa blog na ito. Iyon ang hirap sa isang taong nadagdagan na naman ng bigat ang utak ng isa pang wika. Tatlo nang lengguwahe ang aking pananalita, idagdag na ang wikang katutubo ng aking ina. Isa pa, kaakibat ng pagkaalam ng wika sa Norway ay ang pagkaintindi ng Swedish at Danish. May balak nga akong mag-aral ng Pranses; at ang aking Espanyol ay natutulog lamang (may Spanish course pa noong ako ay nasa kolehiyo, yukk). Kaya lang, may mga panahon na sa tingin ko ay mas nais kong isulat ang aking mga isipin sa wikang Ingles. Ang wikang ginagamit ng aking isipan ay Ingles; ang wikang ginagamit ng aking pananalita ay depende kung saang lugar ako naroon at kung sino ang kausap ko. Nalimi ko ang bagay na ito nang minsang tanungin ako ng aking guro sa kolehiyo kung anong wika ang ginagamit ko sa aking isipan---aminado ako---ito ay madalas na Ingles. Subalit kung minsan, depende sa estado ng aking damdamin, Tagalog ang madalas kong gamit kapag ako ay nalulungkot o nagagalit at Norwegian kapag ako ay masaya---pinipindot ko na lang ang butones sa aking isipan kung ano ang nais kong gamiting wika. Ito ang suliranin ng maraming wika.

No comments:

Post a Comment